Oh drogie perły…

Najnowsza płyta CD zespołu Cracow Singers, to premierowa prezentacja nieznanych dotąd kolęd, które zapisane zostały w cennych Kancjonałach, powstałych i przechowywanych od ponad 400 lat w Opactwie Benedyktynek w podkrakowskich Staniątkach.
Wybrane kolędy śpiewane są w zarówno po łacinie jak i w urodziwym bardzo –  języku staropolskim. Sam zapis nutowy stanowią oryginalne partytury, partytury z uzupełnieniami w obrębie np. jednego lub dwóch głosów oraz autorskie opracowania kolęd w stylu renesansowych pieśni wielogłosowych, bazujących na temacie chorałowym.

Dzieciątko się narodziło

Join us

regulamin udziału w koncertach w czasie epidemii

(stan na dzień 16 września 2020 roku)

1. Zasady udziału w koncercie

  • Udział w koncercie jest dopuszczony pod warunkiem zakrycia przez uczestnika nosa i ust oraz podpisania oświadczenia o świadomości stanu wiedzy na temat zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wykluczającego fakt przebywania na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
  • Uczestnicy koncertu są zobowiązani do samodzielnego zabezpieczenia materiałów ochrony osobistej umożliwiających zakrycie ust i nosa.
  • Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc według przygotowanego przez organizatora układu krzeseł. Obowiązek ten nie dotyczy widza który: uczestniczy w koncercie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
  • Widzowie zobowiązani są do korzystania z rozmieszczonych w widocznym miejscu środków do dezynfekcji rąk, które zapewnia organizator koncertu oraz do zachowywania ciągłego dystansu pomiędzy uczestnikami wydarzenia min. 1,5 metra.

2. Wejście i wyjścia publiczności przed rozpoczęciem i po zakończeniu koncertu 

  • Podczas wchodzenia oraz wychodzenia z sali koncertowej widzowie zobowiązani są do zachowania dystansu między sobą min. 1,5 metra.
  • Widzowie zobowiązani są do noszenia środków ochrony osobistej zakrywającej usta i nos aż do momentu całkowitego opuszczenia miejsca koncertu.

3. Bezpieczeństwo danych osobowych. 

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest główny organizator koncertów Cracow Singers (Fundacja Equinum, z siedzibą w Krakowie, ul. M.B. Wysłouchów 6/49, 30-611, KRS: 0000566245, NIP: 6793113770, tel: 661 122 551, e-mail: kontakt@equinum.org) zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem
  • W celu zapewnienia ochrony zdrowia i zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych Organizator uwzględnia wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” i w związku z powyższym gromadzi dane osobowe uczestników oraz obsługi koncertu. 
  • Dane osobowe gromadzone są w celu umożliwienia łatwego kontaktu z uczestnikami koncertu po jego zakończeniu. 
  • Organizator koncertu zbiera następujące dane osobowe takie jak (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres oraz oświadczenie pisemne oświadczenie uczestnika, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym (oświadczenie pdf)
  • Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (RODO art. 6 ust. 1 lit. d) oraz jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego (RODO art. 9 ust. 2 lit. i).
  • Organizator zapewnia ochronę zebranych danych osobowych zgodnie z ustanowioną Polityką Bezpieczeństwa. Dostęp do danych osobowych podlega kontroli dostępu. Uzyskanie dostępu do danych możliwe jest na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Administratora danych. Dostęp do danych posiada ograniczona liczba osób upoważnionych i działających na polecenie administratora (tj. wybrani pracownicy Organizatora koncertu). Osoby te zostały zobowiązane do zachowania w poufności informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań.
  • Dane osobowe uczestników i personelu obsługującego wydarzenie mogą być udostępniane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi koncertu. Dane osobowe mogą być udostępnione na pisemny, umotywowany wniosek przekazany do Administratora danych.
  • Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres 14 dni od momentu zakończenia wydarzenia, po czym będą komisyjnie niszczone.

4. Postanowienia końcowe

  • Każdy uczestnik koncertu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, który jest dostępny na stronie internetowej www.cracowsingers.pl oraz jest udostępniony do wglądu w miejscu koncertu.
  • Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
  • Regulamin obowiązuje do oficjalnego ogłoszenia zakończenia stanu epidemicznego w Polsce lub do momentu wprowadzenia kolejnych zmian w zasadach dotyczących dystansu społecznego i organizacji imprez kulturalnych przez odpowiednie organy państwowe.